Tuesday, November 29, 2016

2004: Eagles play Adelaide, Australia for the Farewell 1 tour