Friday, April 20, 2018

1972: Eagles play Spokane, WA on their first tour