Thursday, April 20, 2017

1972: Eagles play Spokane, WA on their first tour