Wednesday, November 15, 2023

1976: Eagles play Kansas State University in Wichita, Kansas for the Hotel California tour