Tuesday, November 15, 2022

1976: Eagles play Kansas State University in Wichita, Kansas for the Hotel California tour