Thursday, April 20, 2023

1972: Eagles play Spokane, WA on their first tour