Saturday, April 20, 2024

1972: Eagles play Spokane, WA on their first tour